Spirometrija

Spirometrija je metoda koja omogućuje ispitivanje ventilacione sposobnosti pluća.

Spirometrijom se mere plućni kapaciteti i volumeni.

Ova tehnika se koristi u dijagnozi i procjeni težine poremećaja ventilacije kod opstruktivnih bolesti (bronhijalna astma, hronični bronhitis) kao i restriktivnih (plućna fibroza) ili mešovitih poremećaja.

Tehnika je vrlo jednostavna, pacijent sa zapušenim nosem mora maksimalno udahnuti i nakon toga najbrže što može i do kraja izdahnuti sav vazduh iz pluća u aparat.

Nakon toga aparat sam meri plućne kapacitete i volumene, a lekar s obzirom na dobijene vrijednosti izražene u procentima upoređuje sa referentnim vrednostima i zaključuje da li se radi o opstruktivnim, restriktvinim ili mešanim poremećajima ventilacije kao i o težini poremećaja (blagi, srednji ili teški stepen).