Loading...
Ergometrija 2020-12-28T08:31:32+00:00

Ergometrija

Ergometrija je dijagnostički postupak pri kojem se ispitanik podvrgava standardizovanim i merljivim opterećenjem.

Testiranje se sprovodi na pokretnoj traci ili biciklergometru prema standardizovanim protokolima. Na dva dana pre testiranja potrebno je prekinuti terapiju betablokatorima, kardiotonicima.

U toku opterećenja krvni pritisak raste, pretežno sistolni, manje diajstolni, a kod mladjih osoba znatno padne.
Potrebno je pre diagnostike izmeriti krvni pritisak u miru, mada komplikacije zbog visokog pritiska su izuzetno retke. Pad krvnog pritiska u toku testiranja je patološki nalaz, ukazuje na nemogućnost srca da se prilagodi potrebama novonastale vazodilatacije.

Uzroci takvih stanja mogu biti: ishemija, postinfarktni ožiljci, kardiomiopatije i valvularne mane.

U dijagnostici koronarne bolesti ergometrijsko ispitivanje je nezaobilazan postupak.

Kontraindikacije su: akutni infarkt miokarda, dekompenzacija srca, visoka arterijska hipertenzija, bronhijalna astma, teža anemije, multifokalna ventrikularna ekstrasistolija.

Blok leve grane i sindrom preekcitacije onemogucavaju procenu elektrokardiografskih promena u toku i nakon opterećenja.Testiranje se prekida pri postizanju ocekivane norme opterećenja, maksimalne frekvencije ili pojave: anginoznog bola, patološke denivelacije spojnice, skoka krvnog pritiska preko 250/120 mmHg, pojave polimorfnih VES, VES u parovima ili ventrikularne tahikardije, znakova popuštanja miokarda ili pretećeg kolapsa.

Ishod testa u proceni koronarne rezerve ocenjuje se prema subjektivnim simptomima (anginozni bol) i prema elektrokardiografskom nalazu.

Patološkim odgovorom elektrokardiograma smatra se:

Depresija spojnice za 0,1 mV(1mm) ili više horizontalnog ili silaznog toka u trajanju od 0,08 s počevši od tačke J u bilo kojem odvodu za vreme ili nakon opterećenja.
Elevacija spojnice za 0,1 Mv(1mm) ili više. Koritasto deformisana spojnica nije patološki odgovor. Pojava bloka leve grane može biti direktan znak koronarne bolesti.

Poseban problem su pojave ventrikularnih ektrasistola u toku testa opterećenja. Uzrok tome može biti ishemija miokarda ali je to samo statistička verovatnoća.

Ako je pojava ventrikularnih ekstrasistola u toku opterećenja udružena sa devalvacijom spojnice ili ako se pojavila u bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda onda ta pojava ima jasno patološko značenje i ozbiljnu prognozu.

Osetljivost testa kod koronarnih bolesnika iznosi 75-94%.

Postoje i lažno pozitivni (patološki) odgovori elektrokardiograma. Moguće je u bolesnika sa raznim oblicima hipertrofičnih miokardipatija kod upotrebe digitalisa i kod mladih vegetativno stigmatiziranih žena.

Beta blokatori takodje remete testiranje zbog smanjenja frekvence srca. U toku testiranja može doći do mnogobrojnih komplikacija a najteži je kardialni arest. Zbog toga je potrebno kod svakog testiranja obezbediti adekvatne uslove i mogucnosti za stručno vodjenje kardiorespiratorne reanimacije.