Psihoterapija traumatskih iskustava

Terapija traumatskih iskustava je specifičan terapijski pristup koji prepoznaje i naglašava razumevanje kako traumatsko iskustvo utiče na mentalno, bihejvioralno, emocionalno, fizičko i duhovno blagostanje pojedinca. Svrha te terapije je da ponudi veštine i strategije koje će pomoći pojedincu u boljem razumevanju traumatskog iskustva i suočavanju sa njim, procesuiranju sećanja i emocija vezanih za traumatska iskustva sa krajnjim ciljem da se osobi omogući zdravije i adaptibilnije značenje iskustva koje mu se dogodilo.

Trauma je rezultat jednog ili više događaja koje pojedinac doživljava kao fizički ili emocionalno štetne i opasne po život i koji mogu da imaju trajne štetne efekte na celokupno funkcionisanje pojedinca.

Efekti traumatskih događaja stavljaju težak teret na pojedinca, porodicu, širu zajednicu. Iako mnogi ljudi koji dožive traumatski događaj nastavljaju sa svojim životima bez trajnih negativnih efekata, drugi će imati poteškoće i doživeti traumatske reakcije.

Kako neko reaguje na traumatsko iskustvo je individualno. Ako postoji jak sistem podrške, malo ili nimalo prethodnih traumatskih iskustava i ako je pojedinac psihički stabilan i otporan onda će to biti protektivni faktori za traumatsko iskustvo.

Istraživanja pokazuju da su traumatska iskustva povezana sa psihičkim poremećajima, narušenim fizičkim zdravljem, zloupotrebom supstanci i drugim rizičnim ponašanjima.

Pošto ovi problemi mogu prestavljati izazove u karijeri i raznim drugim aspektima života, važna je primena psihoterapije.

Edukativni tekstovi Poliklinike Antamedica